Những Websites Hữu Ích
       Last Update:1/11/2013 - 01:01 AM
  Hán Việt Tự Ðiển Trích Dẫn  (Hán Việt) http://vietnamtudien.org/hanviet/
  Hán Ðiển (漢典) http://www.zdic.net/
  Chinese Tools http://www.chinese-tools.com/tools/chinese-dictionary.html
  Tân Hoa Tự Ðiển (新華字典) http://xh.5156edu.com/html5/139741.html
  Quốc Ngữ Từ Ðiển (Taiwan) http://dict.revised.moe.edu.tw/
  Marjorie Chan's China Links http://chinalinks.osu.edu/
  Dictionaries http://chinesehideout.com/annotated/generate_list.php?cat=9
  Tự Hình Kiểm Sách http://140.111.1.40/suo.htm
  Toàn Đường Thi Tổng Mục http://www.xysa.com/quantangshi/t-index.htm
  Tụ Điển Hán Từ Phật Học http://mahajana.net/texts/kopia_lokalna/soothill-hodous.html
     
     
     
    Copyright        han-nom.org