Văn Bản Hán Việt   - last update: 05/08/2010 9:03PM
  Vương Thúy Kiều Truyện  (Chữ Hán)

html

Tác Gỉả: Thanh Tâm Tài Nhân
  Di Chúc Văn  (Hán Việt)

doc   pdf

GS Lê Văn Đặng chú thích
  Chinh Phụ Ngâm Khúc
      Ðặng Trần Côn trứ tác    - Bản Hán Việt
     Đoàn Thị Điểm diễn Nôm - Bản Âm Quốc Ngữ


pdf
html

GS Lê Văn Đặng sưu tập, Nguyễn Hữu Vinh, Đoàn Khoách sửa chữa
  Tỳ Bà Hành
Bạch Cư Dị trứ tác, Phan Huy Vịnh diễn Nôm

pdf

Nguyễn Hữu Vinh dịch tựa, GS Lê Văn Đặng sưu tập
  Thơ Hồng Kiều - Phan Mạnh Danh

pdf

GS Lê Văn Đặng phiên âm, chú thích
  Bình Ngô Đại Cáo - Nguyễn Trãi

pdf

GS Lê Văn Đặng phiên âm, chú thích
  Minh Tâm Bửu Giám - phiên bản Phạm Lập Bản (năm 1393 đời nhà Minh )

doc  pdf

GS Lê Văn Đặng phiên âm, chú thích
  Bài Tựa Đại Nam Quốc Ngữ (Trang Bìa)  doc  pdf GS Lê Văn Đặng phiên âm, chú thích
  Kim Cương Bát Nhã Nghiên Tập Báo Cáo

 doc

GS Lê Văn Đặng biên tập
  Minh Tâm Bửu Giám

pdf
(18.7M)

GS Lê Văn Đặng biên tập
  Kinh Năng Đoạn Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật Đa April 2016

doc

GS Lê Văn Đặng phiên dịch, chú thích
  Tam Tự Kinh

pdf
(3.8 M)

GS Lê Văn Đặng thực hiện văn bản, chú thích
       
       
       
  Copyright        han-nom.org