Linh Tinh   last update: 04/06/2013 2:00 PM

Updated 12/2/2012  6:22PM

  Souvenirs Historiques sur Saigon et Ses Environs

Tác giả: M.P. Trương Vĩnh Ký


pdf (1.4M)
 

Bài viết khảo cứu lịch sử Sàigòn và vùng phụ cận. Sách viết bằng tiếng Pháp, 34 trang.  Không rõ nguồn văn bản
 
Médecine Sino-Viêtnamienne

Tác giả: Maurice Durand
 

pdf (838K)

Thư mục thuốc Nam và thuốc Bắc, 5 trang. Bulletin de l’École française d’Extrême-Orient, Année 1959, Volume 49, Numéro 2  p. 671-674
  Chuyến Đi Bắc Kỳ Năm Ất Hợi

Tác giả: M.P. Trương Vĩnh Ký
 

pdf
(7.5M)

Bài viết 32 trang chữ quốc ngữ của Petrus Trương Vĩnh Ký kể lại chuyến thăm Bắc Kỳ năm 1876 trong tập san Bulletin de la Société des Etudes Indochinoises ( Nouvelle Série, Tom IV, No 1 )
  Aperçu sur L'Enseignement des Probabilités et Statistiques au Vietnam

par professeur Lê Văn Đặng

pdf - A
(530K)

pdf - B
(1.2M)

doc - A
(109K)

doc - B
(339K)

 

 Bài tham luận của GS Lê Văn Đặng trong hội thảo quốc tế,

SEMINAIRE INTERNATIONAL des Mathématiques à Toulouse du 5 au 9 juillet 1975

 

 

 
Pháp Thân Phi Tướng

Tác giả: GS Lê Văn Đặng

pdf
(3.5M)


Vào năm 1995, khi bắt đầu soạn tiểu luận  “So Sánh Các Bản Dịch Kinh Kim Cang” (A Comparative Study of the Diamond Sutra), đọc đến bản dịch của Thầy Trần Huyền Trang, chúng tôi có ý định trích phẩm 26, Pháp thân phi tướng viết thành một bài khảo học, so sánh sáu bài Hán dịch, hai bản Anh ngữ và một bản Việt ngữ. Các bản kinh nầy đều được dịch từ bản chữ Phạn, ngoại trừ bản Anh ngữ của Giáo Sư Nicholas Poppe dịch từ một bản Mông Cổ. Qua nhiều giai đoạn thăng trầm, bản thảo bị thất lạc. Ðến năm 2004, làm lại từ đầu....
 
   

Bibliographie Indochine

par Raymond Deloustal

 

doc
(51K)

Dossiers OCR corrigés par Lê Văn Đặng

— Calendrier annamite-français de 1802 à 1916, avec une liste chronologique des rois ďAnnam.
— Hanoi-Haiphong, Imprimerie d'Extrême-Orient, 1908; in-8°, 153 p.
 
  Essai sur Le Đình  et le Culte du Génie Tutélaire des Villages au Tonkin

par Nguyễn Văn Khoan


pdf
(5.7M)

 


Bài viết về cái Đình và tục thờ cúng Thần Làng (Génie Tutélaire) ở miền Bắc nước Việt.

Tác giả: Nguyễn Văn Khoan, Assistant de l'Ecole Française d'Extrême-Orient

Bài viết đăng trong tập san Trường Viễn Đông Bác Cổ (Bulletin de l'Ecole Française d'Extrême-Orient ) năm 1930, Quyển 30, Số 30, trang 107-139
 

 
Luận Tự Nôm chi Tổ Chức cập kỳ dữ Hán Tự chi Quan Thiệp

Tác giả: Văn Hựu

 

pdf
(13.3M)

 

Bài viết  bằng chữ Hán (chú thích tiếng Pháp) về cách viết chữ Nôm,  cũng như quan hệ giữa chữ Nôm và chữ Hán
  Cours D'Histoire Annamite

A L'Usage Des Écoles de La Basse-Cochinchine
 

par P.-J.-B. Trương Vĩnh Ký

pdf
(9.7M)

 


Sách giáo khoa lịch sử nước Việt, viết bằng tiếng Pháp cho học sinh Nam Kỳ thuộc địa,

Quyển 1, 184 trang, xuất bản năm 1875, bao gồm thời kỳ tiền sử đệ nhất, đệ nhị, đệ tam Thời Đại đến nhà Hậu Lê, từ năm 2974 trước Tây Lịch đến  năm1428 sau Tây Lịch

Quyển 2, 278 trang, xuất bản năm 1879, bao gồm từ đời nhà Hậu Lê đến đời nhà Nguyễn, từ năm 1428 đến năm 1875. Tập sử chấm dứt vào lúc các tỉnh miền Tây lần lượt rơi vào tay giặc Pháp: các tỉnh Vĩnh Long (20-6-1867), Châu Ðốc (22-6-1867), Hà Tiên (24-6-1867), thất thủ dưới tay đề đốc De la Grandière trong vòng bốn ngày!

Ấn quán:  Imprimerie du Gouvernement, Saigon, 

 

 


 

 

 
     
  Copyright        han-nom.org