Phan Uu

Xin thông báo: chủ biên website han-nom.org, GS Lê Văn Đặng đã tạ thế.
Website này sẽ đóng sau ngày 31 tháng 12, 2019

Kính báo


 

 

We are building han-nom.org, a non-profit web site, in an effort to host a group of Nôm scholars, Nôm researchers, software professionals and design specialists, with the purpose to introduce the Nôm literatures to the worldwide audience. We have many planned projects, of which an important on-going one is to digitize a multitude of ancient texts in Nôm Literature using the Unicode Standard Characters for Nôm, and to transcribe them in Latinized Quốc Ngữ. A parallel support project is to design and to create the required font glyphs for Nôm characters, to make them viewable in all popular browsers. Please refer to the FAQ page for further information.

One important goal of the han-nom.org is to promote the awareness and interest of the global audience, particularly the younger generation of Vietnamese worldwide, in the  Nôm Literature heritage. We offer courses in Nôm, ranging from the introductory to the advanced level. Please check our class schedule on site.

The Han-Nom Team

 
 Website han-nom.org được thiết lập với mục đích quy tụ một số học giả chữ Nôm, các nhà nghiên cứu chữ Nôm, những chuyên gia điện toán và chuyên gia thiết kế khác, nhằm giới thiệu Văn Hóa Chữ Nôm đến độc giả toàn cầu. Chúng tôi chuẩn bị nhiều dự án chữ Nôm, và dự án quan trọng nhất đang tiến hành là kế hoạch mã hoá những văn bản cổ chữ Nôm, dùng mã Unicode đã được chuẩn hóa cho chữ Nôm, cũng như chuyển âm văn bản ra Việt Ngữ mẫu tự La Tinh hiện đại. Một dự án đồng thời tiến hành là kế hoạch làm font glyph cho những chữ Nôm hiện đang thiếu sót, chỉnh hoá font chữ Nôm để người đọc ai cũng có thể dễ dàng đọc trang web chữ Nôm với browser của mình. Xin quý vị đọc trang FAQ để biết thêm chi tiết.

Một trong những mục tiêu quan trọng của website han-nom.org là việc cổ xúy Văn Hóa Chữ Nôm, giúp độc giả, nhất là thế hệ người Việt trẻ tuổi, học hỏi và tìm hiểu Văn Hóa Chữ Nôm, một di sản văn hóa quý giá của cha ông đã để lại cho chúng ta. Trong mục tiêu này, Website han-nom.org dự định mở lớp học chữ Nôm, từ trình độ sơ cấp đến cao cấp. Xin quý vị tham khảo website để biết thêm chi tiết.

Nhóm Hán-Nôm
 

version 1.2 - Oct 23. 2012